Algemene voorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder disconto, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

In geval van niet-betaling binnen de acht dagen van het volledig bedrag, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd en dit met een minimum van 25 € per factuur.

Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met 2%.

Geleverde goederen blijven eigendom van ABC Buro nv tot volledige betaling ervan.

Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk gemeld worden.

Geen enkele klacht wordt aanvaard na het verstrijken van de voor elk artikel voorziene waarborgtermijn.

Bij klachten, moeten de defecte producten teruggezonden worden.  De waarborg van de verkopen beperkt zich uitdrukkelijk tot vervanging van die producten, die door ABC Buro nv als defect worden aanvaard, met uitsluiting van alle andere vergoedingen of schadeloosstellingen.

ABC Buro nv kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van de verkochte goederen, noch voor de gevolgen van een gebruik voor andere doeleinden dan deze waartoe zij gewoonlijk aangewend worden.

Elk geschil moet onderworpen worden aan de Rechtbanken van Brussel.